Právní a rizikové upozornění

Toto upozornění obsahuje podmínky užívání (dále jen "podmínky") internetových stránek www.fiofondy.cz (dále jen "internetové stránky"). Tímto žádáme všechny osoby, které se s těmito podmínkami dosud neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání těchto stránek. Užíváním internetových stránek s těmito podmínkami souhlasíte.

Provozovatelem internetových stránek je společnost Fio investiční společnost, a.s., IČO: 06704441, se sídlem V celnici 1028/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23153 (dále jen "provozovatel"), která patří do podnikatelského uskupení Finanční skupiny Fio, do něhož patří zejména (společně s provozovatelem též jen "Finanční skupina Fio") společnost Fio banka, a.s. - banka a obchodník s cennými papíry s platným povolením České národní banky.

Autorská práva a ochranné známky

Subjekty patřící do Finanční skupiny Fio mají veškerá autorská práva a ostatní práva na užívání a ochranu internetových stránek, jejich obsahu, což jsou zejména články, zprávy, příspěvky, smlouvy, podmínky, ceníky a další materiály (dále jen "materiály"), a ochranných známek, není-li uvedeno jinak. Informace uvedené na internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou je bez předchozího souhlasu provozovatele zakázáno.

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v informačním memorandu, které má za cíl Vás obeznámit s tím, jaké údaje o Vás zpracováváme, z jakých zdrojů je získáváme, jaká práva můžete v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů uplatnit a jakým způsobem tak můžete učinit.

Upozornění na rizika spojená s investováním do investičních nástrojů

S investicí do investičních nástrojů (tj. do podílových listů či investičních akcií investičních fondů obhospodařovaných provozovatelem) je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Hodnoty, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry investičních nástrojů se mohou měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není v žádném případě zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou v každém případě riziko ztráty z takové investice. Jakékoli hodnoty, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako záruka budoucích hodnot, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů těchto investičních nástrojů. V případě predikcí není možné poskytnout žádnou záruku toho, že skutečný vývoj trhů bude odpovídat výhledu provozovatele. Investice je výsledkem individuálního rozhodnutí investora, přičemž před výběrem konkrétního fondu je vždy třeba zvážit vlastní finanční situaci, vztah k riziku a účel investice.

Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, lze nalézt ve sdělení klíčových informací a ve statutu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na těchto internetových stránkách v českém jazyce. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle provozovatele a dále na kterékoli pobočce Fio banky, a.s., kde mohou investorům pracovníci Fio banky rovněž poskytnout veškeré potřebné informace.

Finanční skupina Fio doporučuje všem investorům, aby své investiční záměry a rozhodnutí vždy předem konzultovali s odbornými pracovníky.

Cookies

Aby pro vás byla práci s těmito internetovými stránkami snazší, používáme soubory typu "Cookies".

Informace o rozsahu a účelu zpracování cookies

Co jsou cookies?

Cookie je krátký textový soubor tvořený písmeny a číslicemi, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Vaše příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení, k výběru relevantních reklam či ke sledování počtu návštěvníků na stránce.

Jaké cookies používáme?

Kromě našich vlastních souborů cookie (soubory cookie první strany), používáme v některých případech také soubory cookie třetích stran, které nám umožňují lépe pochopit a případně i zlepšovat především efektivnost naší reklamy na internetových stránkách, popřípadě na internetových stránkách třetích stran. V případě souborů cookie třetích stran je správa cookies realizována na jejich straně.

Na těchto internetových stránkách používáme nástroje a služby poskytované společnostmi Google, Inc. a Seznam.cz, a.s., především pak Google Tag Manager, Sklik, Google Universal Analytics a Google AdWords včetně remarketingu / retargetingu a přehledů o demografii a zájmech uživatelů.

S ohledem na výše uvedené jsou na internetových stránkách využívány různé druhy cookies, přičemž podle jednotlivých druhů se liší i rozsah jejich zpracování, a to buďto formou dočasných souborů cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížení stránky, anebo trvalých souborů cookies, které zůstávají uloženy ve vašem počítači delší dobu.

Shromažďování těchto informací slouží k zlepšování našich služeb, především pak pro marketingové účely, úpravy webových stránek a uzpůsobení jejich provozu tak, aby co nejvíce vyhovovaly zájmům a potřebám návštěvníků stránek a aby umožnily plné, funkční a bezproblémové využití našich internetových stránek včetně služeb třetích stran.

Google Universal Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Universal Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Universal Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním cookies společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics naleznete na: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

S ohledem na skutečnost, že naše internetové stránky využívají služeb Google Universal Analytics, uvádíme odkaz na doplněk webového prohlížeče, který po jeho instalaci znemožní sledování souborů cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Používáním našich internetových stránek udělujete souhlas s používáním souborů cookies. V případě, kdy nechcete, abychom ve Vašem případě používali souborů cookies (tj. když nesouhlasíte se zpracováním cookies, či souhlas následně chcete odvolat) a i přesto chcete nadále naše internetové stránky užívat, je nutné, abyste provedli vhodné úpravy nastavení Vašeho internetového prohlížeče tak, aby práci s cookies v případě našich stránek nepodporoval. Upozorňujeme, že odmítnutí zpracovávání souborů cookies může ovlivnit některé funkce internetových stránek.

Pod níže uvedenými odkazy naleznete informace, jak odstranit soubory cookie v nejčastěji používaných internetových prohlížečích (za informace uvedené pod jednotlivými odkazy, stejně tak za případnou změnu těchto odkazů, neneseme žádnou odpovědnost):

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org

Google Chorme: https://support.google.com

Opera Software: http://help.opera.com/

Vyloučení odpovědnosti

Veškeré materiály umístěné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením odpovídající péče. Předchozí věta se nevztahuje na materiály zveřejňované na internetových stránkách v souladu se smlouvami uzavřenými mezi subjekty Finanční skupiny Fio a jejich klienty nebo v souladu se statuty investičních fondů obhospodařovaných Fio investiční společností, a.s., a dále rovněž i na materiály či informace, jejichž uveřejňováním na internetových stránkách  Fio investiční společnost, a.s. plní své zákonné povinnosti (zejména uveřejňování NAV jednotlivých fondů a informačních materiálů). Informace uveřejněné na internetových stránkách nemají, s výjimkou těch, které jsou takto výslovně označeny, charakter právních, daňových či investičních doporučení, analýz nebo návrhů a nabídek ke koupi či prodeji investičních nástrojů, ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoli materiálů zveřejněných na internetových stránkách bez předchozího upozornění a právo neuzavřít smlouvu, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení v rámci Fio investiční společnosti, a.s. a/nebo Finanční skupiny Fio. Provozovatel a Finanční skupina Fio vylučují přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky.

Provozovatel ani Finanční skupina Fio neodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek, neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a jejich obsahu a dále neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám. Využití jakýchkoli informací na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele.

Závěrečná ustanovení

Finanční skupina Fio neodpovídá za správnost překladů obsahu internetových stránek, ačkoli její členové usilují o co nejlepší přesnost překládaných materiálů.

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto internetové stránky a nadále je nepoužívejte.